Home

Jämställdhet och jämlikhet i skolan

Skolan har ett brett jämställdhetsuppdrag. Det handlar om att ge flickor och pojkar samma möjligheter till lärande och att utveckla sin potential. Jämställdhet är ett av de grundläggande demokratiska värden som skolan ska förmedla till eleverna som ingår i de nationella målen för skolan. Jämställdhet råder när män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjlig-heter. Vår delegation har i uppdrag att lyfta fram och utveckla kun-skap om jämställdhet i skolan, utifrån skolans värdegrundsuppdrag (dir. 2008:75) Jämställdhet är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna, dvs jämlikhet mellan könen. Som en jämförelse mellan begreppen jämställdhet och jämliket, kan sägas att en rullstolsburen flicka kan vistas i skolan på jämlika villkor med sina klasskamrater med stöd av olika hjälpmedel, men villkoren mellan flickor och pojkar i hennes. Denna sida är uppdelad i strukturen Kunskap, Observation och Strategi.Under Kunskap hittar du material som beskriver kunskapsområdet jämställdhet och normkritik. Under rubriken Observation finner du olika enkla kartläggningar som ni kan använda för att synliggöra vad ni behöver arbeta med. Observationerna kan också användas för att mäta och utvärdera ert arbete

Både jämlikhet och jämställdhet är viktigt. Jämlikhet är att alla ska ha samma möjligheter oavsett tex kön, funktionsnedsättning, var du är född, sexualitet, religion osv. Jämställdhet handlar om en sak: att du ska ha samma möjligheter oavsett om du är flicka eller pojke, kvinna eller man Brist på jämställdhet sänker skolan Pojkar presterar sämre i skolan och ägnar mindre tid åt läxor än jämnåriga flickor. Och i Sverige är gapet mellan könen ovanligt stort, visar en ny studie från OECD Forskning om genus och jämställdhet i förskolan. Här finns länkar till forskning som rör genus och jämställdhet i förskolan. Dans utmanar genusuppfattningarna i förskolan. Förskolans verksamhet ska stimulera barnen att vidga sina intressen och inte begränsas av stereotypa uppfattningar Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden. Jämställdhet - jämlikhet. Ordet jämställdhet används i Sverige när det gäller förhållandet mellan kvinnor och män

Kön, jämställdhet och feminism. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan män och kvinnor. De ska ha lika mycket makt att påverka samhället och sina egna liv. Jämställdhet i skolan och arbetslivet. År 1927 fick flickor samma möjligheter som pojkar att få en statlig utbildning Påvår!hemsidawww.jamstallt.se!hittar!duspännande!utbildningar!ocharbetsmaterial!att!ladda!ner!gratis!! enkelt!att!börja!synliggöra!sigsjälvoch!sina!kollegor. Tillsammans med de investeringar regeringen föreslår i vårändringsbudgeten gällande sex- och samlevnadsundervisningen ger det tillfälle och ansvar att på varje skola stärka sitt arbete för jämställdhet och trygghet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin. Könsuppdelad skolgång påverkar elevers lärande och utveckling I skolan formas individer som ska leva tillsammans i samhället i en anda av förståelse, fred, jämställdhet, jämlikhet och solidaritet. Skolan ska därför fokusera både på kunskapsförmedling och att förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle som bygger på alla människors lika värde I arbetslaget är det viktigt att lyfta frågor om jämlikhet och jämställdhet, ge varandra tankar, samtala och reflektera tillsammans. Det går inte att välja bort detta arbete, det måste ligga med som en röd tråd genom allt annat arbete som görs eftersom det handlar om förskolans grundläggande värdegrund

Jämställd skola - SK

Skolan skall därför verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. (s. 17 i Lgr 80) I detta citat fokuseras det i helhet på människan i samhället som fri och självständig (a.a.) Alla skolor har ett uppdrag att arbeta för jämställdhet i skolan. Skolan måste ha en plan för hur alla elever ska kunna ha lika rättigheter och möjligheter. Även många arbetsplatser har planer för hur de ska arbeta för jämställdhet och mot sexism. Du kan ställa krav på din chef om att det ska göras en sån plan, om det inte finns i styrdokument och läroplaner att man skall främja jämställdhet, motverka formningen av traditionella könsroller i förskola och skola och att varje barn skall få möjlighet att utvecklas efter egna förutsättningar och intressen, utan att begränsas av stereotypa könsrollsmönster (Utbildningsdepartementet 1998) Att skapa en plattform där man kan delge ny kunskap och nya metoder för att stärka förebyggandet och arbetet för en jämställd skola. Missa inte Johannas föreläsning Be A Genius! Om jämställdhet i praktiken som äger rum på Skolforum tisdag 30 oktober kl 12.15 i sal C8 Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Statistiken visar också att kvinnor redan i skolan är mer stressade än män. Detta och mycket mer kan du läsa i På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2020 som publiceras i dag

Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det? SOU

Styrdokument . Arbetet med jämställdhet och likabehandling är väl förankrat och tydligt i förskolan och skolans styrdokument. Jämställdhet omnämns i skollagen och uppdraget preciseras i läroplanerna, där jämställdhet ingår i den värdegrund som förskola och skola ska bygga sin verksamhet utifrån Den ska beskriva hur skolan arbetar för jämställdhet och annan jämlikhet. Alla arbetsplatser där det arbetar fler än 25 personer ska skriva vad de gör för att ingen ska diskrimineras på jobbet. Du som går i skolan eller arbetar, kan alltså ställa krav på skolan eller arbetsgivaren att de ska jobba för jämställdhet

Jämlikhet och jämställdhet. Minskad ojämlikhet (åk 2-4) Den grönländska sagan om Kaassassuk tar upp jämlikhet, rättvisa och hämnd. Med eleverna i Tryserums skola pratar ni om hur skolan kan bli mer rättvis och vad som är vuxnas ansvar och vad barn kan göra Jämställdhet. Avsnitt 7 · 7 min. Vad jämställdhet är, och hur jämställdheten ser ut i Sverige förklaras på ett enkelt sätt. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en bild av det svenska samhället. Det finns mycket kvar som kan bli bättre, trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen Snälla flickor och starka pojkar: Jämställdhet och likabehandling i skolan handlar om demokrati Publicerad 12.11.2020 - 05:19 . Uppdaterad 12.11.2020 - 11:1 Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan kön. Jämställdhet brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, värderingar och ideal som påverkar kvinnors och mäns möjlighet att påverka i skolan, på arbetsplatsen, i politiken och inom andra samhällsområden

Det här avsnittet handlar om socialisation, normer, genus och identitet. Vi reder ut begreppen jämlikhet och jämställdhet och hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur. Vi kommer också titta närmare på diskrimineringsgrunderna i svensk lag. Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten Jämställdhet; Klimat och milj Öka jämlikheten i skolan genom ny satsning på fritids. En fritidsverksamhet med fler anställda, mer stimulerande aktiviteter och där fler elever än i dag får möjlighet att vistas. Det vill LO uppnå med en ny storsatsning på fritids Det känns relevant att förklara vad som menas med jämlikhet och jämställdhet i vår undersökning. Den aktuella läroplanen, i vårt fall Lpo -94 måste tolkas och för att kunna tolka de punkter som rör genusfrågor behöver man fundera på vad som menas med formuleringar som t ex jämställdhet och jämlikhet. 2.3 Socialisatio Jämlikhet innebär att alla människor är lika mycket värda oavsett till exempel etnicitet, ålder, kön, sexuell läggning, religion eller funktionsnedsättning. Linköpings kommuns mål är att ge lika god service, utbildning och omsorg till alla som bor och vistas i kommunen Bokus - Köp böckerna billigare - Låga priser & snabb leverans

Vilka frågor kan skolan utgå ifrån i arbetet med att skapa större jämlikhet för unga i och utanför skolan när det gäller sexualitet och relationer? Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett diskussionsunderlag som kan användas i arbetet och som bland annat bygger på resultatet av en studie där 7 755 unga i åldrarna 16-29 år svarade på frågor om sexualitet och hälsa En skola där alla barn och elever oavsett kön får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Skolinspektionen arbetar för att det övergripande målet förverkligas utifrån ett barn- och elevperspektiv som bygger på allas lika värde och jämställdhet mellan flickor och pojkar samt kvinnor och män genom följande delmål

Definitioner - Vad är jämställdhet - Jämställd förskola

Jämställdhet, jämlikhet. o Kvinnor och män har lika mycket att vinna på ett jämställt samhälle. o Ett företag fungerar bättre om det finns både kvinnor och män på alla nivåer. o Att småbarnsföräldrar ska kunna fungera både som föräldrar och arbetstagare är allas ansvar på arbetsplatse Jämställdhet och klimatförändringar. När män och kvinnor lever jämställda är det ingen skillnad i hur de drabbas av naturkatastrofer, men i samhällen där kvinnor inte har samma sociala och ekonomiska rättigheter som män blir dödligheten ofta högre bland kvinnor vid klimatkatastrofer och extremväder Skillnaden är att jämställdhet är mellan könen och jämlikhet rör alla människors värde. Jämställdhetslagen & diskrimineringslagen Jämställdhetslagen trädde i kraft 1979 i Sverige och är en lag som främjar både män och kvinnors lika rätt i arbetslivet. 2008 kom diskrimineringslagen (som trädde i kraft 1 januari 2009) som ersatte den tidigare jämställdhetslagen Diskussionsfrågor om jämställdhet/ påståenden att diskutera Försök se till att diskussionsklimatet är öppet så att alla törs säga vad de verkligen tycker. Klargör i förväg att ingen kommer att dömas för sina åsikter och att det finns alla möjlighete

Idag bloggar Vlora Makolli från #100workshops om hur lärare i skolan kan bli bättre på jämställdhet. Hon är en av projektets jämställdhetsambassadörer som under 2015 ska hålla i 100 workshops för att göra begreppet jämställdhet till något varje medborgare i stadsområde Öster ska kunna ta del av och arbeta med.. Genuspedagogik är något som lärarna får lära sig och som. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Foto: Amanda Falkman. Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer, utan att föreställningar om kön begränsar oss Jämställdhet. Centerpartiet är ett liberalt feministiskt parti. Feminism handlar om alla människors kamp för friheten att få vara den man är. Vi vill se ett Sverige där kvinnor och män har lika förutsättningar och möjligheter. Där man främst är människa och inte kvinna eller man. Centerpartiet vill därför Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer Skolan behöver bli bättre på att belysa jämställdhet, relationer och hbtq-perspektiv i undervisningen. Det visar Folkhälsomyndighetens stora enkätundersökning UngKAB som publicerades förra året. I ett nytt diskussionsunderlag pekas specifika frågor ut som skolan kan arbeta aktivt med för att främja sexuell hälsa och minska diskriminering

Med Jämställdhetsmyndighetens nyhetsbrev får du det senaste från våra uppdrag och insatser för jämställdhet i Sverige. Tack för din anmälan, utskick kommer inom kort! Jag har läst Jämställdhetsmyndighetens integritetspolicy. Instagram. Den snabba digitaliseringen kommer med löften om Denna sida handlar om jämställdhetshistoria. Hur har jämställdheten utvecklats under modern tid? Här följer en kort sammanfattning från 1900-talet till vår tid. 1900- och 1910-talet Under tidigt 1900-tal börjar kravet på kvinnlig rösträtt växa sig starkare. Tidigare hade män me

Jämställdhet och jämlikhet är potentialer för tillväxt Den regionala utvecklingsstrategin ska bidra till att skapa goda förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i Västmanland. Strategin och dess prioriteringar ska dra nytta av potentialen i en inkluderande tillväxt. Det innebär att integration och. Utöver de utbildningsfilmer som finns nedan har Film och Skola även många spelfilmer som är utmärkta underlag i en genusdiskussion. Om du abonnerar på Film och Skola spelfilm plus tipsar vi om spelfilmer som Suffragette och Mustang som båda är omistliga i skolan Det finns många motiv för att sträva efter jämställdhet och jämlikhet. Makt, inflytande och resurser fördelas lika för att skapa rättvisa villkor och förutsättningar. Som region har vi en nyckelposition i länet. Många människor påverkas av våra verksamheter och därför har vi alla ett ansvar för att bidra till ett jämställt och jämlikt samhälle

Betyg i sexan dåligt för jämställdhet och jämlikhet. Alla ni som sitter och undrar hur det kommer att gå i höst, när betyg ska börja ges från årskurs sex, kan nu ta del av en hittills opublicerad studie från Göteborgs universitet och betygsforskaren Alli Klapp. 7000 elever ingick i studien, där hälften av eleverna fick betyg i sexan och den andra hälften inte fick betyg Här samlar vi alla artiklar om Jämställdhet. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Konflikten om damfotbollen, Ledarredaktionen och Vänsterpartiets framtid. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Jämställdhet är: Coronaviruset, Stockholmsbörsen, Allbright och Privatekonomi

Medan jämställdhet handlar specifikt om kön handlar jämlikhet om att alla människor har samma värde och ska behandlas likvärdigt. Jämställdhet ingår alltså i jämlikhet, men jämlikhet omfattar också till exempel de andra diskrimineringsgrunderna som etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning. Då jämställdhet handlar om rättigheter, skyldigheter och möjligheter (Wahlgren-Carlsson 2009) blir barns deltagande i beslut som berör dem i skolan en viktig aspekt av jämställdhet, eftersom barns inflytande över skolan blir ett sätt att operationalisera jämställdhetsmålen i kvalitativ och reell bemärkelse (Lif 2008)

I klassrummet Jämställt - jamstall

 1. Det innebär bland annat att vi ser att jämlikhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling, Mål 5 Jämställdhet; Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen; förhindra barnäktenskap och för att underlätta för flickor som har varit i barnäktenskap att ta sig tillbaka till skolan. 2
 2. Jämställdhet är viktigt för att både män och kvinnor ska kunna leva fullvärdiga liv och för att kunna ta sig ur fattigdom. Exempel på insatser UN Women arbetar i Mellanöstern och Nordafrika med att engagera män och pojkar, exempelvis genom kampanjen Because I'm a man som fått stort genomslag i bland annat Egypten, Marocko och Palestina
 3. erar mellan könen. 1.2 Syfteochfrågeställnin
 4. Janabis debattartikel i Proletären nr 10
 5. ering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.Lag (2014:958)
 6. Syftet med hbtq-diplomeringarna är att påbörja ett strukturerat och långsiktigt arbete med hbtq, normer och jämlikhet i regionens verksamheter, utifrån ett patientperspektiv, ett arbetsmiljöperspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Hbtq-diplomeringen är en del av arbetet att förverkliga regionens policy Jämställdhet och jämlikhet
 7. JÄMLIKHET . OCH RESPEKTFULLA . RELATIONER I KLASSRUMMET . Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter Ovanstående uppgifter uppmanar mig att fråga om uppfattningen om jämställdhet och jämlik-het i invandrargemenskapen,.

Vad är det för skillnad på jämställdhet och jämlikhet

 1. Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om könsmönster och hur de kan påverka människors livsval och livsvillkor
 2. Att uppnå jämställdhet för att bekämpa fattigdom. Oxfam tror på att full jämställdhet och jämlikhet mellan könen i alla delar av livet ska resultera i att kvinnor, på samma villkor som män, definierar och formar den politik, strukturer och beslut som påverkar deras liv och samhället som helhet
 3. 2 Jämställdhet i skolan - reglering, tillsyn och särskilda satsningar. I detta kapitel beskriver och analyserar vi hur regleringen och till- synen av jämställdhet i skolan ser ut. Vi beskriver också några av statens särskilda satsningar rörande jämställdhet i skolan under senare år
 4. Det vill säga att det ska vara en jämn fördelning av inflytande, villkor och makt mellan kvinnor och män. Det som skiljer jämställdhet från begreppet jämlikhet är att jämställdhet inriktar sig på lika villkor mellan könen medan jämlikhet handlar om lika värde för alla olika grupper i samhället

Brist på jämställdhet sänker skolan Sv

Var tredje elev efterlyser jämlikhet | Aftonbladet

Det är viktigt att skolan i tidig ålder arbetar med jämställdhet och jämlikhet. Redan i förskolan ska dessa frågor genomsyra hela verksamheten. Arbetet ska fortsätta genom hela grundskolan för att kompetensen ska följa med in i fortsatta studier och i arbetslivet. Vem du älskar är din ensak Från och med nyår ska alla skolor inom den grundläggande utbildningen ha en jämställdhetsplan och en plan för Bild på könsroller i skolan. skola,Jämlikhet mellan könen,jämställdhet Program för jämlikhet. Rapport Sverige är det land i västvärlden där ojämlikheten ökat mest under de senaste decennierna. Växande klyftor har stora konsekvenser; för demokratin, för sammanhållningen i samhället och för den enskilda människans makt och möjligheter i livet Hur fungerar jämställdhet i skolan? Hur fungerar skollagen i praktiken och vad kan skolpersonal göra? Utökad information om evenemanget. Vi möts i detta samtal för att diskutera vad vi vet om hbtq-elevers situation i skolan, och om hbtq-ungdomars behov i skolan. Vi diskuterar utifrån skollagen och jämställdhetsmålen i läroplanerna Förebygg smittspridning i skolan Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19 Det finns mycket du som arbetsgivare kan göra för att både män och kvinnor ska få en bra arbetsmiljö. Ökad jämställdhet och ett genusmedvetet systematiskt arbetsmiljöarbete kan bidra till en bättre arbetsmiljö för alla

Med ökad jämställdhet i sikte - Debatt - Motala Vadstena

Jämställdhet i förskolan - Skolverke

Jämställdhet - Statistik och fakta om jämställdhet

Behandlas man illa beroende på sitt kön på sin utbildning eller på sitt arbete, eller på andra platser för den delen så är du faktiskt utsatt för ett brott och kan anmäla den skyldige till diskrimineringsombudsmannen. I Sverige står det även skrivet i skollagen att alla skolor ska arbeta för att uppnå jämställdhet och för att motverka att människor sätts i traditionella. Regeringen gav den 21 mars 2013 Statskontoret i uppdrag att utvärdera och analysera regeringens satsningar för jämställdhet i skola. Uppdraget har omfattat de åtgärder som Skolverket har genomfört sedan 2008

Hur kan skolledare, utbildningsförvaltningar, politiker och rektorer bygga in jämställdhet i sin styrning och ledning, och vad behövs för att skolan ska leva upp till sina åtaganden? En paneldebatt med Johan Lilly Gyberg, undervisningsråd Skolverket, Sara Linge, ledningskonsult, Ingrid Sköldmo, barn- och ungdomsförvaltningen i Eskilstuna kommun, Gertrud Åström, jämställdhetexpert. Barns skador i förskola, skola och fritidshem en översikt : statistik och analys; Jämställdhet och jämlikhet. MSB ska vara en öppen, Likabehandling och jämställdhet skapas inte av några andra, utan av var och en där vi är verksamma Utvecklingen har alltså gått i etapper och det sista och viktigaste steget var lagen som garanterade alla barn gratis mat i skolan. Men skolmaten har inte enbart ökat jämlikheten mellan barnen, den har också bidragit till större jämställdhet mellan föräldrarna. Finland och Sverige är de enda länderna med gratis skolmat Jämställdhet i skolan Jämställdhet i skolan. Från 1.1.2017 ska alla inom den grundläggande utbildningen ha en operativ jämställdhetsplan. Vi erbjuder stöd och inspiration för att integrera jämställdhet i hela skolans verksamhet Jämställdhet och jämlikhet. Det man kallar för social jämställdhet innebär i korthet att alla människor inom ett samhälle har samma status, ett lika värde, likadana förutsättningar, en frihet att säga sin åsikt så kallad yttrandefrihet och att alla människor i samhället har samma tillgång till varor och tjänster

Jämlikhet och mänskliga rättigheter Information om Sverig

Lagen gäller på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när manköper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra områden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet. Det finns också en lag som skyddar mot missgynnande av föräldralediga. Ansvar för jämställdhete Fokus 13 om unga och jämställdhet . I Fokus 13 ger vi en bred beskrivning av jämställdhetssituationen för unga inom områdena utbildning och lärande, arbete och försörjning, hälsa och utsatthet, inflytande och representation samt kultur och fritid Gunilla Molloy diskuterar skillnaden mellan begreppen jämlikhet och jämställdhet. I den svensk debattea n är det jämställdhet som ä officiellr det vedertagnt oca h hon mena atr t . ordet jämställdhet är urvattnat oc h urlaka ptå den sprängkraft orde som likat har

Förtydligad läroplan ska öka jämställdheten i skolan

Boken handlar om att skapa lika möjligheter till lärande och kunskapsutveckling för varje individ, oavsett om man är född som flicka eller som pojke. Att på olika sätt främja jämställdhet är varje förskolas och skolas ansvar. För att arbeta med jämställdhet i förskolan och skolan, måste man börja med att se genus och utforska vilka mönster som finns i organisationen, i. Svenska skolan är folkrätts- och grundlagsskyldig att verka för- och lära ut jämställdhet. diskriminerande och hör inte hemma i ett land som har kämpat för jämlikhet i över Främja jämställdhet i skolan Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt Du är här: Göteborgsregionen (GR) / Detta jobbar GR med / Skola & Utbildning / Om Skola & Utbildning / Nyhetsarkiv Nyhetsarki Och även om detta kan skulle vara ett effektivt sätt att prioritera, så betyder det inte att likvärdighet, i en strikt uttolkning, inte skulle kunna vara utvärderingsgrund för skolan. I denna artikel kommer mål och utvärderingsgrund för samhället i stort, skolledare och lärare att analyseras

Utbildning · Feministiskt Initiativ · Feministiskt Initiati

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet. I rapporten diskuteras därför ett antal förslag och exempel på insatser på medieområdet som sammantaget skulle kunna främja ökad jämlikhet och social rörlighet, och även bidra till ökad jämställdhet och förbättrad integration. Författare: Lars Nord, professor i politisk kommunikation, Mittuniversitetet Kommunens genuspedagoger Anneli Jöesaar och Elin Weiss. I februari 2018 fick Anneli Askersund-Laxå Soroptomistklubbs stipendie för sitt arbete med att särskilt uppmärksamma genus, jämställdhet och normer i Askersunds skolverksamheter genom att återkommande lyfta perspektivet jämställdhet och rätten till likvärdig utbildning utifrån ett könsperspektiv Under 1900-talet har samhället tagit stora steg mot jämställdhet mellan kvinnor och män, bland annat vad gäller yrkesval, myndighetsålder och andra rättigheter i samhället De flesta förskolor och skolor anser nog att verksamheten inte är särskilt ojämställd. En annan bild framträder dock ofta när man börjar kartlägga de könsmönster som finns. Personalen har olika förväntningar på pojkar och flickor. Barn, material, miljö, aktiviteter och struktur delas upp i kvinnligt och manligt. Alla elever oavsett kön ska ha lika tillgång till utbildning och.

Klarar svenska lärosäten kraven på jämlikhet? | Tidningen

Målet - en likvärdig förskola Förskoletidninge

 1. Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning. Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott
 2. Över hälften av alla tjejer (56%) har blivit utsatta för sexuella trakasserier och 42% blivit mobbade online. Det här påverkar dig som lärare - 55% av de tillfrågade tjejerna berättar nämligen att de mår som sämst när de är i skolan
 3. ering är förbjuden på grund av etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, ålder, funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning eller någon annan personlig omständighet
 4. Den 17-18 oktober hålls den nationella konferensen Drogfokus i Uppsala. Under konferensen presenterar Folkhälsomyndigheten bland annat ny statistik om kommunernas ökade stöd för ett rökfritt Sverige 2025. En annan färsk studie visar att det finns betydande utbildnings- och inkomstskillnader när det gäller beroende och upplevd utsatthet av närståendes bruk av alkohol, narkotika och.
 5. Faisa, 17, tröttnade på rasismen i skolan. Efter att en lärare uttryckt sig nedsättande om en elev arrangerade hon en kampanj mot rasism. - Om inte jag står upp för det jag tror på, vem.

Vad kan jag göra för jämställdhet? - Um

 1. ering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner.
 2. Att bygga för jämlikhet. hörda och välkomna måste vi jobba med jämställdhet och jämlikhet i det offentliga rummet. skolor, torg, parker och gator. Utmaningarna är kopplade till Agenda 2030. Vi kommer nu att testa hur vi kan skapa mer jämlika och inkluderande platser i en rad utvecklingsprojekt
 3. Jämställdhet, jämlikhet, olikhet : kunskap om skolans jämställdhetsarbete. En rapport från programberedningen Kommunerna och jämställdheten om jämställdhet i skola och barnomsorg
 4. 5 Abstract ¯sa LangrØus HelØn Nilsson LangrØus, ¯ & Nilsson, H (2006) Flickor är pojkar är flickor är-- en undersökning om jämställdhet i förskola och skola [Girls will be boys will be girls will be- - a study about equal opportunities in a preschool- and schoolcontext] Malmö: Lärarutbildningen: Malm
 5. jämlikhet och kunskap kring normer (Askersunds kommun 2019). Här ses i stället jämställdhet och näraliggande frågor om kön, sexualitet och makt som ett kunskapsinnehåll. 3) Utbildning . för. jämställdhet. Enligt detta perspektiv förväntas förskola och grundskola,
 6. Jämställdhet berör alla. Jämställdhet handlar om kön, makt, rättvisa och demokrati. Luleå kommuns övergripande mål för jämställdhet återfinns i översiktsplan 2013 i program A - Alla jämlika: Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.. Läs mer om hur kommunen arbetar med jämställdhet i
 7. Utvecklingsgrupp jämställdhet och jämlikhet. Ökad jämställdhet och jämlikhet har identifierats som en nyckelfaktor för att Region Värmland ska nå uppsatta mål. Därför har en utvecklingsgrupp satts samman för att samordna och strukturera organisationens arbete inom området
Medlefors folkhögskola - folkhogskolaOskar Reimer / MiljöpartietInvandring och integration – film i skolan

För en tid sedan hade vi på IM förmånen att få besök av Teodora del Carmen Vásquez. En kvinna från El Salvador som dömdes till 30 års fängelse för mordförsök efter ett missfall. Hon hade redan en son, som var fem år när hon fängslades. När hon 2018 frigavs efter tio år hade sonen hunnit Fortsätt läsa Kom med i IMs arbete för starka demokratier och jämlikhet I jämlikhet och mänskliga rättigheter ingår förutom jämställdhet och välstånd även att människan får leva fri från diskriminering oberoende av sexuell läggning eller könsidentitet. Man uppnår jämlikhet när alla människor har samma rättigheter: kvinnor, homosexuella, funktionshindrade, fattiga, barn och så vidare Jämställdhet, dvs. jämlikhet mellan könen, betyder lika rättigheter och möjligheter för alla kön samt att makt och resurser fördelas jämlikt. Ofta görs skillnad mellan formell jämställdhet och reell (verklig) jämställdhet. Formell jämställdhet omfattar ickediskriminering, lika rättigheter och lika bemötande Skolorna i Jönköpings län får 186 miljoner kronor för att stärka jämställdheten och höja kvaliteten på lärandet. Mest pengar per elev får Sävsjö kommun, följt av Nässjö och Gislaved

 • Hemi motor säljes.
 • Tiananmen massacre.
 • Baska voda lägenheter.
 • Handbagage vikt.
 • Rengöra ugnsplåtar såpa.
 • Telenor change kritik.
 • Fennec fox sweden.
 • Vilka olika gängdimensioner och längd är vanliga på tändstift?.
 • Rundstav byggmax.
 • Danmark köpenhamn.
 • It forensiker utbildning.
 • Charlotte welling.
 • The phantom movie 2009.
 • Kiropraktor växjö idrottskliniken.
 • Medeltiden dokumentär.
 • Whats cevo.
 • Polisområdeschef lön.
 • Kända uf företag.
 • Bilstol barn.
 • Ing diba broker.
 • Överslagsräkning åk 2.
 • Truecaller iphone fungerar inte.
 • F17 gotland.
 • Gitarrhals köpa.
 • Kameraglas s7.
 • Restauranger kiruna.
 • Mårten nylen fru.
 • Window mail download.
 • Slipa långfärdsskridskor stockholm.
 • Fiske vänersborg.
 • Emperor palpatine clone.
 • Caleb bradham.
 • 0.96 inch oled.
 • Billigt boende miami beach.
 • Factfulness ebook.
 • Lawless city.
 • Priser på mat i hong kong.
 • Utbildningar umeå universitet.
 • Personlig nyckelring läder.
 • För läxor.
 • Mops färger silver fawn.