Home

Kommuniceringsbrev försäkringskassan

Steg 1: Försäkringskassans kommuniceringsbrev Innan Försäkringskassan fattar ett beslut som kan anses negativt för dig skickar de ett så kallat kommuniceringsbrev, en förvarning, där de beskriver varför de överväger att fatta ett avslagsbeslut. Det här är för att du ska ha möjlighet att lämna synpunkter och lämna in ytterligare information och underlag Här kan du läsa om du inte är nöjd med beslut, samt hur det går till att ompröva och överklaga våra beslut. Allra sist hittar du information om möjligheten att begära skadestånd hos Försäkringskassan hänvisningar till Försäkringskassans rättsliga ställningstaganden, interna styr - dokument, förarbeten, rättsfall, JO -beslut och andra vägledningar. Dessa hänvisningar finns antingen i löpande text eller inom parentes i direkt anslutning till den mening eller det stycke den avser Du får först ett kommuniceringsbrev från oss som i vissa fall även innehåller ett preliminärt beslut. Innan vi fattar ett slutligt beslut har du möjlighet att lämna synpunkter. Du kan använda svarsformuläret på webben, ringa eller skicka in blanketten Svar på kommunicering inför beslut om sanktion eller varning som du får i brevet Försäkringskassans beslut är ofta svåra att förstå för dem som får avslag på sin begäran om sjukpenning, eller som får sin sjukpenning indragen. Det menar Inspektionen för socialförsäkring, ISF, i en granskning. Granskningen presenterades på ett seminarium på AFA Försäkring den 25 februari 2013. Hur berättar Försäkringskassan för de försäkrade att de inte kommer att [

Steg 1: Försäkringskassans kommuniceringsbrev

Om Försäkringskassan fattar ett negativt beslut är de skyldiga att informera dig om det i förväg och motivera varför. Det beskedet kommer oftast som brev. Om du tycker att Försäkringskassans beslutsunderlag inte ger en riktig eller komplett bild av ditt sjukdomstillstånd har du tid och möjlighet att lämna synpunkter på bedömningen och kan skicka in kompletterande uppgifter Kaos på Försäkringskassan: 33 000 väntar på beslut omvårdnadsbidrag. Av Valter Bengtsson Publ 2020-02-04 2020-07-22 Valter Bengtsson Publ 2020-02-04 2020-07-22. omvårdnadsbidra Försäkringskassan - Privatperson Komponentåtgärdsmeny ${title} ${loading} Åtgärder. Förälder. E-tjänster och information om föräldrapenning, vab, 10-dagar, graviditetspenning och andra ersättningar för dig som är eller ska bli förälder. Nav Sjuk Komponentåtgärdsmeny ${title} ${loading}.

För att kunna använda e-tjänsterna för arbetsgivaren behöver ditt företag vara anslutet till Försäkringskassans e-tjänster och du som ska logga in behöver ha fått behörighet som användare. Behörigheten får du av din arbetsgivare. Arbetsgivaren ansöker om anslutning till e-tjänstern Försäkringskassans normgivningskompetens framgår av förordning (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan. Att vi genom grundlag bestämt dessa förutsättningar i riket genom att riksdagen är medborgarnas främsta företrädare får en myndighet inte reglera sitt område fritt Den sjukskrivna personen hade fått ett kommuniceringsbrev från Försäkringskassan där myndigheten förklarade att hen riskerade att förlora sin sjukpenninggrundande inkomst. Enligt brevet hade hen möjlighet att lämna synpunkter senast 5 mars 2017. Men när den sjukskrivna försökte få kontakt med sin handläggare lyckades det inte När man varit sjukskriven ett tag, och speciellt om man närmar sig rehabgränserna, kan Försäkringskassan begär en komplettering av sjukintyget. Eller så får man indikationer på att en FMR inkluderats i ärendet. Sker något av dessa saker kan man dessvärre ta det som en varningssignal för att Försäkringskassan överväger att dra in sjukpenningen

Beslutet i korthet: Försäkringskassan har i ett ärende om sjukersättning skickat ett kommuniceringsbrev till den försäkrade där felaktiga diagnoser angavs. Försäkringskassan förtjänar allvarlig kritik för det inträffade. Det noteras att det är det andra ärendet hos JO på kort tid där kassan uppgivit felaktiga diagnoser i sin ärendehantering Innan Försäkringskassan fattar beslut som kan anses negativa för individen skickar vi alltid ett kommuniceringsbrev där vi beskriver vilket beslut vi överväger att fatta. Där framgår också motivering till varför Försäkringskassan överväger ett beslut

Om du inte är nöjd med beslutet - Försäkringskassan

Medlemmen var gravid och ringde oss efter att ha fått ett så kallat kommuniceringsbrev från Försäkringskassan. Försäkringskassan Kunden vände sig till HELP eftersom Försäkringskassan hade avslagit hans ansökan om sjukpenning. Han Högriskgraviditeten Under sin första graviditet drabbades kvinnan av havandeskapsförgiftning Steg 2: Försäkringskassans omprövningsenhet (OMP) Det här är det steg i processen som har störst betydelse för framtida beslut i ärendet. Många underskattar betydelsen av att skriva en överklagan till OMP då man fått höra/vet att de ytterst sällan ändrar i besluten. Men av texten nedan hoppas vi att ni förstår vikten av den hä Ett så kallat kommuniceringsbrev ska en myndighet skicka ut före beslut fattas (finns undantag vid brådskande ärenden ex.). Har du fått ett sådant bre Arbetsförmedlingens möjligheter för dig som sjuk När du fått avslaget från Försäkringskassan så kan du skydda din SGI genom att skriva in dig på Arbetsförmedlingen. Troligen hänvisar Försäkringskassan till att du ska skriva in dig där för att söka nytt arbete trots att du redan har en anställning. Nu släpper Försäkringskassan ansvaret i knät p

Försäkringskassans slutsatser . Försäkringskassan konstaterar att fel diagnoser har angetts i kommuniceringsbrevet den 10 oktober, vilket djupt beklagas. Av utredningen i ärendet framgår att handläggaren försökte rätta till sitt misstag genom att skriva ett nytt kommuniceringsbrev som ersatte det felaktiga Medlemmen var gravid och ringde oss efter att ha fått ett så kallat kommuniceringsbrev från Försäkringskassan. Enligt brevet skulle hennes rätt till sjukpenning under graviditeten upphöra, eftersom de medicinska underlagen inte var tillräckligt tydliga Processen med Försäkringskassan Patienten får ett kommuniceringsbrev med möjlighet att lämna synpunkter på Försäkringskassans tänkta beslut om avslag. (meningslöst att lägga tid, ork och energi då FK redan bestämt sig) Beslut Vid avslag - omprövning till..

Processen med Försäkringskassan Patienten får ett kommuniceringsbrev med möjlighet att lämna synpunkter på Försäkringskassans tänkta beslut om avslag. (meningslöst att lägga tid, ork och energi då FK redan bestämt sig) Beslut Vid avslag - omprövning till Försäkringskassans omprövningsenhet Beslut omprövningsenheten Vid avslag - överklagan till Förvaltningsrätten Under. Försäkringskassan har en utbyggd språkvårdsorganisation med anställda språkvårdare. Språkgranskning. Försäkringskassans språkvårdare granskar alla massutskick av brev, blanketter och annan skriftlig information. Utgångspunkten är att texterna ska vara kvalitetssäkrade både juridiskt och språkligt

Ärendena remitterades till Försäkringskassan som i sitt remissvar den 1 november 2017 anförde följande: Utredning ärende 1 . Den 24 augusti 2017 skickade Försäkringskassans handläggare ett . kommuniceringsbrev till AA. Samtidigt skickade handläggaren ett kommuniceringsbrev . med bilagor till en annan person Försäkringskassan vill ha kompletteringar av intyget; Överklaga. Några att kontakta inför ett överklagande; Steg 1: Försäkringskassans kommuniceringsbrev; Steg 2: Försäkringskassans omprövningsenhet (OMP) Steg 3: Förvaltningsrätten; Domstolarna och rättssäkerheten; Alla inlägg; Lagar och domar. Viktiga lagar; Domar som kan vara. Försäkringskassan har blivit en stat i staten med hybris som utmanar hela det svenska sjukvårdssystemet - ja, hela den medicinska vetenskapen och marknadsför sina egna teser i media Försäkringskassan Lör 14 mar 12:29 Läst 0 gånger Totalt 9 svar. Anonym (Kk) Visa endast Lör Fsk visste egentligen om mina grova rygg problem för dom började innan jag fick kommuniceringsbrev ich dom har fått uppgifter från mig kring besvären

augusti mottagit ett så kallat kommuniceringsbrev om att Försäkringskassan övervägde att inte bevilja sjukpenning. I dom från Kammarrätten i Göteborg från den 26 mars 2015 (mål nr 1333-14) där LO-TCO Rättsskydd AB var ombud för den försäkrade, gälld Därför har jag nu så svårt att acceptera att Försäkringskassan kan bedöma utan att (kunna) motivera sina bedömningar. Om man ställer detta även mot Försäkringskassans egna riktlinjer Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan kommuniceringsbrev Ankan57: Jag brakade in i väggen i full fart Här samlar vi information som kan vara bra i processen med Försäkringskassan. Hur man överklagar, till vem man överklagar, kan man få hjälp och var i så fall. Samt mycket mer Genom olika omfattande byråkratiska processer som kommuniceringsbrev, Det krävs nu en transparent genomgång av de olika steg som tagits inom Försäkringskassan de senaste åren

Varning eller avstängning från ersättning i program

Justitiekanslern riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att ha skickat en handling med uppgifter som omfattas av sekretess till en annan person än den som uppgifterna avsåg. Ärendet. Bakgrund. Den 1 juni 2018 skickade Försäkringskassan ett kommuniceringsbrev till en person, AA, i hennes ärende om vårdbidrag Medlemmen var gravid och ringde oss efter att ha fått ett så kallat kommuniceringsbrev från Försäkringskassan. Försäkringskassan Kunden vände sig till HELP eftersom Försäkringskassan hade avslagit hans ansökan om sjukpenning Wimi-mallar Det finns ett stort antal Wimi-mallar speciellt framtagna för Försäkringskassans olika förmåner och för olika typsituationer (beslut, kommuniceringsbrev, kompletteringsbrev m.m.). Wimi-mallar för avslagsbeslut eller andra beslut där en motivering måste finnas med har endast i begränsad omfattning malltexter för beslutsmotivering Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är den inkomst som läggs till grund för ersättningar vid inkomstbortfall, såsom sjukpenning, tillfällig föräldrapenning och föräldrapenning på sjukpenningnivå. Den som inte förvärvsarbetar eller inte uppfyller kraven för skydd av SGI blir nollplacerad (får SGI noll). I granskningen undersöks vilka som blivit nollplacerade och varför de.

Läkarna är rätt frustrerade på försäkringskassan, försäkringskassan förnekar inte att hon är sjuk, MEN de hävdar att hon inte har nedsatt arbetsförmåga. Hon vill inget annat än att jobba o bli frisk, Hon skulle skicka ut ett sådant där kommuniceringsbrev och jag har 14 dagar på mig att komma in med synpunkter Utredaren skickade den 30 april ett kommuniceringsbrev till AA och bifogade SBU-rapporten, ett generellt yttrande från en försäkringsmedicinsk rådgivare och landstingets yttrande. AA fick information om att Försäkringskassan avsåg att avslå ansökan. Försäkringskassan fattade beslut i ärendet den 23 maj. Försäkringskassans slutsatse

Svårt för den som nekas sjukpenning att förstå varför

 1. Då betalar Försäkringskassan tillbaka pengarna till oss. Efter det får du föräldrapenningen direkt från Försäkringskassan. Ansök om extra för att sova på BB. Att sova över på sjukhuset vid förlossningen kan kosta mer än det vi beviljar till mat varje dag
 2. Kritik mot Försäkringskassan för felaktigt angivna diagnoser i kommuniceringsbrev till den försäkrade (334-2012)..... 378 Kritik mot Försäkringskassan för att bl.a. ha dröjt med att vidta erforderliga åtgärder i samband med att en begäran om om
 3. Hej, Jag har nyss fått ett noreply E-mail från Försäkringskassan om att jag fått något som kallas för kommuniceringsbrev. Är det något som läggs in..
 4. Försäkringskassan måste uppfylla sin utredningsskyldighet och tåla medias närvaro vid hembesök!! I tider då myndigheter försöker snåla in och ta alla möjliga och omöjliga genvägar (som tack vare utomstående granskning ofta kan visa sig vara senvägar), måste alla som ansöker om sina rättigheter våga stå på sig. Då är det värdefullt att veta att man ofta har JO på sin.
 5. Då får du fylla i en framställan där du berättar hur mycket du kommer att få från dem. I förskott kan du bara få så mycket som man får i ekonomiskt bistånd, även om du sedan får mer av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. När de är klara med ärendet betalar de tillbaka förskottet till oss
 6. Det innebär att du kan få ytterligare ersättning förutom från Försäkringskassan om du är sjuk. Hör med din arbetsgivare eller valcentral vad som gäller för dig och titta gärna på ersattningskollen.se. Ersättningskollen. Mer om efterlevandeskydd, Konsumenternas. Minimera

Inspektion av Försäkringskassan, FV Nord, Sundsvall, den 22-23 februari 2017 hade också kommuniceringsbrev endast sänts till de försäkrade själva trots att de hade ombud. Det noterades även att journalföring av ansökningar ofta hade skett i efterhand Försäkringskassan kritiseras för att det av informationen på Mina sidor inte framgick att ett beslut som myndigheten hade fattat var provisoriskt och endast gällde under den tid som ansökan om sjukpenning utreddes. Den 10 november 2016 fick hon ett kommuniceringsbrev hemskickat ]]> Processen med Försäkringskassan. Patienten får ett kommuniceringsbrev med möjlighet att lämna synpunkter på Försäkringskassans tänkta beslut om avslag. (meningslöst att lägga tid, ork och energi då FK redan bestämt sig) Beslut; Vid avslag - omprövning till Försäkringskassans omprövningsenhet. Beslut omprövningsenhete Exempel 2: Ett kommuniceringsbrev där försäkringskassan överväger att neka er sjukpenning är daterat 2016-03-01 och ni skall svara kassan senast 2016-03-27. Ni bör då omgående ringa oss på vår betaltelefon då det är kort om tid Om Försäkringskassans skriftliga information till de försäkrade •För att Försäkringskassans kommuniceringsbrev, grundbeslut och beslut vid omprövning ska ge de försäkrade förutsättningar att ta tillvara sin rätt bör Försäkringskassan se till att deras interna riktlinjer för att skriva beslut och för språket efterföljs

Handläggaren skickade därför ett kommuniceringsbrev där det framgick vilka uppgifter Försäkringskassan hade fått från RU arbetslöshetskassa samt att RU därmed inte uppfyllde samtliga villkor för att ha rätt till tillfällig föräldrapenning för den 13 december 2010 Cia Kåsby, 38, har väntat på besked om sin sjukpenning i sex månader. När pengarna nu sinar tvingas hon och maken sälja huset. - Försäkringskassan sparkar på oss som redan ligger. Försäkringskassan skulle återkomma med förslag om ny tid. Den 16 februari 2017 fick hon ett kommuniceringsbrev från Försäk-ringskassan där myndigheten förklarade att hon riskerade att förlora sin sjuk-penninggrundande inkomst, SGI, och att hon kunde lämna synpunkter senast Försäkringskassan får en kopia av avslagsbesluten från Socialstyrelsen. Uppgifterna sammanställs till handläggarna fem veckor efter att beslutet har fattats för att undvika att ett kommuniceringsbrev skickas till kunden innan tiden för överklagan eller komplettering har gått ut. Tyvärr fick vi inte fram rätt uppgifter den här gången Försäkringskassan kommer att stoppa utbetalning av assistansersättning till assistansanordnare som inte ansökt om tillstånd hos Socialstyrelsen. Assistansberättigade som valt en anordnare som saknar tillstånd ska få högst två månader på sig att byta anordnare innan assistansersättningen stoppas. Assistansersättningen kommer också att dras in om den assistansberättigade flyttar.

försäkrade genom att skriva ett kommuniceringsbrev att Försäkringskassan överväger att inte längre betala ut assistansersättning därför att anordnaren inte har ansökt om tillstånd. Informera också i brevet att om anordnaren ansöker om tillstånd inom kommuniceringstiden eller om den försäkrad Vad är det för FEL på försäkringskassan? Jag har fått ett informationsbrev från dem som är skickat tisdagen den 27 augusti =kan anlända till mig tidigast onsdagen den 28 augusti. Jag har rätt att yttra mig om innehållet men det ska ske SENAST den 1a september = en söndag. Jag har alltså ungefär..

Jag får ingen sjukpenning, vad ska jag göra? - HELP Sverig

Kaos på Försäkringskassan: 33 000 väntar på beslut

Vi sänder dig då ett kommuniceringsbrev som du kan bemöta. Du har aldrig rätt till ersättning från både Försäkringskassan och a-kassan för samma tid. Om man medvetet lämnar fel uppgifter eller om det sker med grov vårdslöshet kan man bli utesluten som medlem ur a-kassan Även om en anordnare med pågående verksamhet ansökt om tillstånd försent hos Socialstyrelsen, kan de få assistansersättning utbetald om de snabbt inleder en prövningsprocess enligt Tomas Sundberg på Försäkringskassan. Enligt Kristina Söderborg på Socialstyrelsens tillståndsenhet kommer anordnare med pågående verksamhet som söker försent att behandlas som nyansökningar

Video: Privatperson - Försäkringskassan

Trots att en överläkare intygar att Niclas Ek i Töreboda inte är lämpad att arbeta, blev det i veckan ett nytt bakslag i hans kamp för att få sjukpenning.. Niclas Ek från Töreboda tvingas skicka in ännu ett kommuniceringsbrev till Försäkringskassan i sin strid för sjukpenning. Foto: Johan Eklöf Sedan han drabbades av blodproppen äter han 28 tabletter per dag och han kan enligt läkarintyg bara gå ett 50-tal meter med svår smärta Riksrevisionen ifrågasätter hög nivå av medvetna bidragsbrott, intervjuer med Riksrevisionen och DHR. Statskontoret föreslår åtgärder mot felaktiga utbetalningar. Offentlig lista på anordnare som sökt tillstånd hos Socialstyrelsen. Försäkringskassan svarar på regeringsuppdrag och genomför ytterligare åtstramningar enligt advokat. Skärpning av lex Sarah från halvårsskiftet. Försäkringskassan okt 2012 - apr 2016 3 år 7 månader Arbetade som personlig handläggare vilket innefattade samordning, kundkontakter och deltagande i möten, journalföring, utredning om sjukpenninggrundande inkomst och registrerade utbetalningar, skrev kommuniceringsbrev och beslutsbrev Även om jag vet att all info är relevant för en bedömning. Det vet inte FK som vägrar titta på detta, mina läkarintyg, mina specilastintyg och andra utredningar. Försäkringskassan skriver - åter - igen så här i sitt kommuniceringsbrev till mig där de överväger att inte betala ut sjukpenning till mig

Logga in - Försäkringskassan

4 4 (22) 1 Riktlinjerna och annat språkstöd Språket i Försäkringskassan är riktlinjer för dig som skriver texter som andra ska läsa, både i och utanför Försäkringskassan. De ska bidra till att vi uttrycker oss enhetligt utan att vara onödigt krångliga och byråkratiska. Det finns många skäl till att vi som arbetar på Försäkringskassan ska skriva enkelt och begripligt Försäkringskassan, grundenheten, har dock i sitt kommuniceringsbrev förklarat att särskilda skäl kan leda till att A.E.A. befrias helt eller delvis från att betala tillbaka skulden. Av kommuniceringsbrevet framgår att Försäkringskassan inte hade uppgifter om A.E.A:s ekonomiska eller sociala situation som skulle kunna utgöra skäl för att bevilja eftergift Försäkringskassan skall hjälpa folk inte stjälpa dem. Själklart överklagar jag så långt som det behövs. jag fick kommuniceringsbrev där dom ville förbereda mig på avslag då jag inte uppfyller kriterierna att jag är sjuk trots två olika läkares utlåtande och kompletteringar Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan. 1 (23) Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt

Försäkringskassan - Förvaltningsjuridik

Försäkringskassan har kostnader för att ta hand om alla ärenden. Dessa kostnader ökar naturligtvis om antalet ärenden ökar, eftersom. 1.3 Kontrollera FTH och hantera SGI-ärende 7.1 Skriva kommuniceringsbrev. 1.4 Utreda tid före anmälan 7.2 Kvalitetssäkra beslutsunderlaget. 1.5 Begära in läkarintyg 7.3 Skicka kommunicering. 2 Det spelar ingen roll varför eller vilken sjukdom jag lider av, men jag kommer inom kort få avslag på sjukpenning från Försäkringskassan efter att ha varit sjukskriven i flera år. Jag ska då återgå i arbete 100% hos min arbetsgivare. Detta kommer med 99% säkerhet inte fungera. Mina frågor

JO kritiserar Försäkringskassan Publik

• Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning. Rekommendationer om tillämpningen av bestämmelserna om assistans-ersättning finns i • Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistans-ersättning. Försäkringskassan har även tagit ställning till hur vissa bestämmelser ska tillämpas Kommuniceringsbrev från FK, Katrineholm:Jag kommer förmodligen att kontakta dig framöver för att boka ett möte oss emellan. Det tillhör Försäkringskassans rutiner att träffa dig som är sjukskriven för att reda ut behov av rehabilitering samt dina möjligheter att återgå i arbete Förvirrande FörsäkringsKassan. Från FK får man aldrig positiva svar säger hon utan om man får avslag får man ett kommuniceringsbrev i annat fall kommer bara fortsatt sjukpenning betalas ut. Jag frågade om man inte kunde få ett brev iaf för annars kommer jag gå på äggskal varje gång posten kommer.

Försäkringskassan menar att det totalt sett är väldigt få svenskar som är missnöjda med Försäkringskassans beslut. Det är bara två-tre procent av alla sökande som får avslag. (egen kommentar: två-tre procent på totalen blir nog trots allt ganska många och hur många orkar eller kan bry sig. Dessutom kommer denna kategori öka dramatiskt efter 1 juli 2009 2: Försäkringskassan fortsätter hävda att allt baseras på anamnestiska uppgifter och Försäkringskassan anser att att dessa uppgifter inte verifierats med hjälp av tester, observationer mm. Svar: Om ni hade läst på om sjukdomen som WHO godkände 1969, hur den påverkar och hur diagnosen sätts, så hade vi inte behövt prata om detta Till min förvåning visade det sig även vara själva utrednings underlaget, ett så kallat kommuniceringsbrev. Där jag som sökande får möjlighet att läsa igenom handläggarens material och anteckningar, samt inkomma med synpunkter och kompletteringar ifall jag anser att materialet är bristfälligt eller felaktigt osv

 • Master på svenska.
 • Bortskrivning av skuld.
 • Gehalt fitnesstrainer ausbildung.
 • Skoda karoq markfrigång.
 • Vädret i hangö.
 • Citroen cactus test sverige.
 • Brosk i fotled.
 • It forensiker utbildning.
 • Koka fläskkött.
 • Flight 447 air crash investigation.
 • Cavs vs warriors live stream free.
 • Wohnungen fürstenwalde wowi.
 • Bastubänk på finska.
 • Det blåser på månen radioteater.
 • Barbie älvornas hemlighet stream.
 • Antagligen synonym.
 • Xenonljus vs halogen.
 • Skruv tum.
 • Har torped i sikte.
 • Kumquat plantagen.
 • Make quick animations online.
 • Svindel facebook soldat.
 • Media wikimedia.
 • Alexis ren madison beer.
 • Sverak stamtavla.
 • Mormoner.
 • Giftiga riskor.
 • Teilzeitjob torgau.
 • Blockchain kurs euro.
 • Mywalit återförsäljare sverige.
 • Hållfasthetslära engelska.
 • 2 1 fönster.
 • Gnek webbkryss.
 • Bewegungs art freiburg e.v. freiburg im breisgau.
 • Tips för nyblivna pappor.
 • Galna av lycka imdb.
 • Toppmäklarna 2017.
 • Blandras pudel bichon frise.
 • Bålsta polis passport.
 • Bagarmossen skottlossning.
 • Hästraser med hovskägg.