Home

Trädamm farligt

Farliga trädammsnivåer vid var fjärde mätning

Farliga trädammsnivåer vid var Nivågränsvärdet för trädamm är 2 mg/m³ och står för högsta tillåtna genomsnittshalt av ämnet i inandningsluften under en 8-timmars arbetsdag. Anmäl farliga eller bristfälliga produkter Myndighetsgemensamma kontroller Böter, straff och sanktionsavgifter Sanktionsavgifter Företagsbot Så överklagar du beslut Arbete som innebär exponering för trädamm från lövträd Fråga: Jag har hört talas om att det har kommit nya föreskrifter om trädamm och att det nu ställs högre krav på mig som arbetsgivare att bedöma risker för ohälsa orsakat av detta.Stämmer det och vilka skyldigheter har jag som arbetsgivare? Svar: Ja, det stämmer att Arbetsmiljöverket har kommit med nya föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker, se AFS 2011:19 Det indirekt farliga för människor med trämask är egentligen att de kan skada trästrukturer och möbler genom att de äter trä, Trädamm/mjöl är ett starkt tecken på trämask. Dessutom är små hål i trä är ett starkt tecken på ett aktivt eller tidigare angrepp EN COCKTAIL AV FARLIGA ÄMNEN. Byggarbete. På ett bygge är ventilationen förstås god, förutom vid inredningsarbeten. Ändå finns här en formlig cocktail av farliga ämnen. Trädamm, cement- och betongdamm, gipsdamm, mögel, svetsrök, limmer och färger - riskkällorna är många

Lövträ - Arbetsmiljöverke

Njo, gipsdamm (liksom trädamm) kan ju vara farligt att inandas i stora halter. Men man kan ju ha mun/nässkydd på sig om man själv håller på att slipa. Ni har ju tagit förebyggande åtgärder och satt upp plast. Ev damm som tar sig igenom lägger sig ju efter ett tag och då är det ingen fara Trädamm är farligt att andas in och speciellt damm från lövträ är cancerframkallande. Marcus Andersson har varit lärare i finsnickeri tre år. De som går den linjen tillbringar en och en halv dag i veckan i snickeriet och är ute på praktik i 15 veckor under olika perioder - Ett farligt moment försvann och vi sparar pengar i uppvärmningen. Det kändes bra. Mätningarna kan handla om kvarts- och trädamm, bromerade flamskyddsmedel, kväveoxider, svetsgaser och andra hälsofarliga ämnen. Forskare hjälpte dem bli kvitt farligt damm

Har det kommit nya föreskrifter om trädamm? - Trä

Många vet inte om att de andas in de farliga partiklarna på jobbet. Johan Högberg nämner potatissorterare. - Potatisen rullar fram på ett band. Jordpartiklarna åker upp i luften. Sorterarna är ordentligt kvartsexponerade. Nu har det gått några år och riskerna med kvarts har fallit i glömska igen. Nya aktörer har kommit in i. Vanligt med farliga halter av trädamm. På var fjärde träindustri överskrids gränsvärdet för trädamm, visar en undersökning från Arbetsmiljöverket. Av admin den 2 maj 2007 00:00 Arbetsmiljöverket har mätt dammhalterna på ett 40-tal träindustrier.. Ett farligt arbetsmoment försvann i Trappfabriken i Rättvik. Dessutom gick det att spara pengar på uppvärmningen. Det blev resultatet efter en insats från arbetsmiljöforskare. Rättviks Trappfabrik är en liten finsnickerifabrik med nio anställda som tillverkar trätrappor av ren råvara på beställning 2.6.4 Inhalerbart trädamm Farliga ämnen som asbest förbjöds och andra fasades ut. Ett extremt dammande arbete som läggning av s.k. flytande golv avskaffades. På senare år har dock flytande golv åter börjat läggas, men nu med annan sammansättning för att minska exponeringen

Trämask: Identifiera och Bekämpa Angrepp (Guide med Bilder

 1. eralull. 4 Prevent inska byggdammet
 2. Många vet inte att även vanligt trädamm är farligt, fastnar också i lungorna. Min farfar dog av stenlunga och asbest var säkert en bidragande orsak då han var aktiv som snickare. Såga asbestskivor dagarna i ända utan något som helst skydd är inte helt lyckat
 3. Fallna träd är farliga lekplatser; Insektsskador efter stormfällning; Kända stormar; Skogsskötsel för att motverka stormskador; Skötselråd vid stormfällning; Stormen och miljön; Stormskadorna har ökat; Säkerhet i stormskogen; Svenska träd. Al (Gråal) Al (Klibbal) Alm; Ask; Asp; Avenbok; Björk (Glasbjörk) Björk (Vårtbjörk) Bok.
 4. CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för ämnen och blandningar. För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler
 5. deråriga. Det gäller: Arbete med mycket farliga ämnen Arbete med asbest Trädamm, om gränsvärdet för trädamm överskrids (inte heller vuxna får utsättas för halter över gränsvärdet för något trädamm eller något annat ämne
Bild 11

MEDLEMSNYHET - Trädamm påverkar luftvägarna och i värsta fall kan det ge kronisk bronkit, astma och förändringar i lungfunktionen. Arbetsmiljön kan innehålla fleratalet farliga ämnen och partiklar, värst utsatta är process- och maskinoperatörer Farliga ämnen - lagstiftning Lagstiftningen inom området innefattar regler om skydd av arbetstagare mot risker från kemikalier, biologiska agens, carcinogena och mutagena ämnen (bland annat asbest och trädamm)

Undvik att andas in problem - Du & Jobbe

Per Hallgren om faran av trädamm. Forumsnack. Akustiska gitarrer - generellt. Övriga stränginstrument. Byggen, reparationer, renoveringar. bara träfibrerna som påverkar andningsvägarna utan det är också träts innehåll av olika kemiska ämnen som är farligt är särskilt farligt eftersom det är cancerogent. Giftigt eller cancerframkallande damm. från bly, kadmium, vanadin eller mangan skadar inte bara dina lungor utan påverkar också andra organ som din lever och mjälte. Den här typen av damm uppstår bland annat vid svetsarbete. Trädamm

Hussvamp - Äkta hussvamp kan förstöra ditt hus! - Anticime

Bihåleinflammation är en vanlig sjukdom som innebär att en förkylning har spridit sig från näsans slemhinna till slemhinnan i bihålorna. Vanliga symtom är att du får ont i ansiktet och snuva som rinner bakåt i halsen. Sjukdomen går oftast över av sig själv men ibland kan du behöva behandling Hantering av farliga kemikalier, läkemedel eller andra dammiga material t.ex. inom industrin och livsmedelsbranschen kan utgöra en hälsofara. Trädamm till exempel är naturligt tänker många. Men vissa typer av trädamm är cancer klassat En täppt näsa är ofta ett tecken på en försämrad andning. Här får du fem enkla och konkreta tips på hur du blir av med en täppt näsa för got

Vissa dammsorter är farligare än andra, och då krävs det olika typer av dammsugare för att ta hand om dammet. Damm är indelat i tre olika klasser - L (low risk), M (medium risk) och H (high risk) enligt europeisk norm och följs av de flesta länder, däribland Sverige Att arbeta i dammiga och förorenade lokaler är något man bör undvika i största möjliga mån. Framförallt är det i tillverkande och bearbetande industrier som mer eller mindre farligt damm (spåndamm, slipdamm, livsmedelsdamm), stoft, rökdimma och gas uppstår. Det finns olika sätt att eliminera detta problem, eller åtminstone kraftigt förbättra inomhusmiljön för anställda inom. Trädamm påverkar luftvägarna och i värsta fall kan det ge kronisk bronkit, astma och förändringar i lungfunktionen. Värst utsatta är process- och..

Hur farliga är partiklarna som vi andas in? Trädamm påverkar luftvägarna och i värsta fall kan det ge kronisk bronkit, astma och förändringar i lungfunktionen •Farliga kemiska ämnen som kan bildas eller frigöras på arbetsplatsen behöver ingå i förteckningen. •Kemiska riskkällor förekommer/bildas även utanför kemiundervisningen, t.ex. i matbespisning, vaktmästeri, hemkunskap, bild eller slöjd. •För dessa riskkällor finns kanske inte säkerhetsdatablad och piktogram samt H-fraser Cedersläktet (Cedrus) eller cedrar är ett växtsläkte i familjen tallväxter med fyra arter. [1] Släktet står systematiskt närmast ädelgranssläktet (Abies).Cedersläktets arter växer vilt i västra Himalayas bergsområden och i Medelhavsområdet.I Himalaya växer de på 1500-3200 meters höjd; i Medelhavsområdet på 1 000-2 200 meter

Luft och ventilation på arbetsplatse

Hur pass farligt kan detta vara? Vad gäller trädamm så kan det leda till allergier och kraftigt nedsatt lungfunktion. Men man får inte (vad jag vet) cancer eller dylikt av det (slug just upp det, det är misstänkt, speciellt vad gäller hals/nacke) Läs: Exponering för trädamm i arbetet - hälsorisker och hantering (från finska Arbetshälsoinstitutet) Till skillnad från titandioxid, där studier inte visar på risker för människor, är kristallin kvarts och lövträdamm konstaterat farliga för människor eftersom de kan leda till silikos respektive cancer Dammsugare i olika varianter för olika syften. Byggdammsugare, lokalrengöring, med mera. Se vårt sortiment här. Finns i lager. Fri frakt, snabb leverans • Farliga kemiska ämnen som kan bildas eller frigöras på ar-betsplatsen behöver också ingå i förteckningen, t.ex. pro-dukter vid kemiska reaktioner och trädamm. • Kemiska riskkällor utanför kemiundervisningen (t.ex. i bio - logiundervisningen, köket, vaktmästeriet, träslöjdsunder Kalmar. Flera anställda på Byteatern i Kalmars hamn har insjuknat med andningsbesvär, sedan trädamm och farliga ångor spritts till teatern från en flistugg i närheten. Nu stängs teatern.

Nyheter Trädamm och ångor stänger teater 30 november 2011 13:50. Flera anställda på Byteatern i Kalmars hamn har insjuknat med andningsbesvär, sedan trädamm och farliga ångor spritts till teatern från en flistugg i närheten Avkap, spillbitar etc. är inte farligt avfall med de impregneringsmetoder som numera används i Sverige, se IVL:s rapport: Impregnerat trä i kretsloppet - rekommendationer för restprodukthantering B1827, juni 2009. Doppning av virke förekom tidigare om man inte hade tillräcklig torkkapacitet Om du periodvis har hosta eller svårt att andas och samtidigt känner dig trött och hängig, kan det vara tecken på en försämringsperiod av din astma minst andningsskydd (halvmask med partikellfilter P2), eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning. Använd ögonskydd och handskar vid kapning, bearbetning och hantering av virket. 9 Rivning Är varan förberedd för demontering (isärtagning)? Ej relevant Ja Nej Om ja, specificera: Kräver varan särskilda åtgärder för skydd a

Avsnitt 05 Damm till middag - Napo i dammigt arbete. Avsnitt 06 Trädamm - Napo i dammigt arbete. Avsnitt 07 Explosiv blandning - Napo i dammigt arbet * hantering av farliga ämnen * belastningsergonomi * buller * spridning av trädamm * ventilation * personlig skyddsutrustning Eftersom projektet bestått av flera delprojekt har antalet involverade inspektörer varierat. Som framgår kan projektet redovisa ett antal nedslående och förvånande resultat. Vi fann at Trädamm påverkar luftvägarna - Värst utsatta är process- och maskinoperatörer Nyheter • Jan 21, 2020 12:12 CET. Trädamm påverkar luftvägarna och i värsta fall kan det ge kronisk. Granskningen gäller hur farliga ämnen på arbetsställena hanteras. Inom möbeltillverkning, med knappt 20 000 anställda, är det förutom färger och lacker, olika sorters lim och trädamm som kan skada. Vissa exotiska träslag kan redan vid låg exponering i dåligt ventilerade lokaler orsaka astma trädamm kan vara farligt vid inandning. Avfallshantering: Avfall hanteras enligt anvisningar från kommunens miljökontor. Det får endast förbrännas i anläggningar som är godkända för ändamålet. Virket är tillverkat av

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas då trädamm kan vara farligt vid inandning. Använd andningsskydd. Utrangerat virke och virkesavfall skall omhändertas enligt kommunens anvisningar. Kostnadseffektivt; Finns på lager för omgående leverans Det luktar gott av trädamm i salen, men något damm syns inte i luften. Här har Spets-projektet varit på besök och visat hur trädamm virvlar upp när man slipar om det inte finns något utsug, och hur det ser ut när utsuget är igång. Både lärare och elev har fått lära sig en läxa för livet partikelfilter P2), eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning. Egenskaper Träslag/träslagsgrupp Gran (Picea abies) och Tall (Pinus Sylvestris) Växtregion NNE Europe (Northern and North Eastern Europe) Energiinnehåll upp till 5,4 kWh/kg Storlek Ɵ 8 mm (ca 97.5 % > 8 mm) Askhalt ca. 0,4 Trädamm är farligt att andas in och speciellt damm från lövträ är cancerframkallande. Marcus Andersson och Tobias Ekberg. De som går den linjen tillbringar en och en halv dag i veckan i snickeriet och är ute på praktik i veckor under olika perioder DAMMKLASS M: dammsugaren är godkänd för uppsamling av farligt och icke-cancerframkallande damm med ett maximalt koncentrationsvärde på 0,1 mg/m3. Täcker alla typer av trädamm och damm från byggnadsmaterial, exempelvis cement, betong, gips, kitt/fyllning, färg, lack och material som innehåller kvarts som sand och grus

partikelfilter P2), eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning. Utrangerat virke och virkesavfall skall omhändertas enligt kommunens anvisningar. Återförsäljare: Svenska Träskyddsföreningen www.traskydd.com Box 22307, SE-104 22 STOCKHOL Cancerframkallande ämnen finns i kemiska produkter och ämnen som. är märkta med någon av faroangivelserna Kan orsaka genetiska defekter, Kan orsaka cancer eller Kan orsaka cancer vid inandnin andningsskydd (halvmask med partikellfilter P2), eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning. Använd ögonskydd och handskar vid kapning, bearbetning och hantering av virket. Uppgiftslämnaren är ensam ansvarig för uppgifter om produkter som registrerats i databasen Apparaten (VC 20‑UM, VC 40‑UM) är avsedd för uppsugning av torrt, ej brännbart damm, vätskor, trädamm och farligt damm med ett exponeringsgränsvärde (t.ex. nivågräns‑eller hygieniska gränsvärden) ≧0,1 mg/m³ (dammklass M). Apparaten måste utrustas med därför avsedda filter beroende på hur farligt det damm som ska uppsugas. Farligt damm har inte en chans: Godkänd för dammklass H och asbestdamm. För cancerframkallande eller sjukdomsalstrande dammtyper. Antistatfunktion mot statisk uppladdning under arbetet. Konstant hög sugeffekt tack vare kompakt högeffektsturbin. Fixering av SYSTAINER via Sys-Dock. Slangförvaring och kabelvinda för bättre ordning och högre säkerhet. Ekonomisk tack vare optimalt.

Cancer i näsan och nässvalget - Netdokto

Hur förebygger möbelfabriker och fordonsverkstäder riskerna med de farliga ämnen som förekommer i arbetet? Det granskar Arbetsmiljöverket under hösten. 400 arbetsplatser får besök. Inom möbeltillverkning med knappt 20 000 anställda är det, förutom färger och lacker, olika sorters lim samt trädamm som uppstår vid bearbetning av virke som kan skada Arbete som innebär exponering för trädamm från lövträd. Kandidatförteckningen (kandidatlistan) över särskilt farliga ämnen, kan senare föras upp på Bilaga XIV (14) med krav på tillstånd; Ämnen på Reach bilaga XIV (bilaga 14) - innebär krav på tillstånd Först lät det inte så farligt. År 2014 fick Johan Tuvestam diagnosen silikos, LO hade också velat se ett lägre gränsvärde för asbest, krom och trädamm som alla är cancerframkallande. Sten Gellerstedt har följt kemiska hälso­risker i mer än 15 års tid på LO och innan dess inom skogsindustrin

Hur effektiv en spånsugsanläggning är varierar och detta medför att en del trädamm läcker ut i rumsluften. För att få en bra luftkvalitet behövs därför allmänventilation för att späda ut det trädamm och de andra luftföroreningar som finns i rumsluften. 2. Ventilation inom slipru andningsskydd (halvmask med partikelfilter P2), eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning. Utrangerat virke och virkesavfall skall omhändertas enligt kommunens anvisningar. Träskyddsmedel Virket är impregnerat med träskyddsmedel CX 8 (Kemls reg. Nr 4122) som innehåller koppar, koppar — och bor som verksamma beståndsdelar Dagen är Sveriges största tidning på kristen grund. Läs senaste nyheterna, debatterna m

Om cancerframkallande eller reproduktionsstörande ämnen förekommer, måste man bedöma riskerna med dem. Enklast är förstås om man kan ersätta produkterna med andra och mindre farliga produkter, då behövs inte den utökade riskbedömningen som måste göras för dessa ämnen I en svensk arbetsmiljöstudie fann man att sköljning av näsan med saltvatten hade en positiv effekt både på upplevda symptom och objektiva mätmetoder av näsans funktion hos industriarbetare utsatta för trädamm

- Tillse att produktinformation finns om farliga ämnen, t ex lösningsmedel och kemikalier. - Tillse att instruktioner, varnings- och påbudsskyltar är uppsatta. - Kontrollera att det inte förekommer läckage i t ex gasolutrustning och gasoltuber. - Byta ut defekta delar som t ex gamla gasolslangar Trädamm i arbetsmiljö med dålig ventilation ökar risken för näscancer och det gör troligen också trälim som innehåller fenoler. Numera har arbetsmiljön förbättrats och antalet fall av denna cancerform har minskat kraftigt. Det anses också finnas ett samband med inflammation

Föreskrifter - Arbetsmiljöverke

Dammet virvlar när byggnadsarbetar kapar väggar i blåbetong och gips. Gränsvärdena överskrids då men det är oklart hur kopplingarna till deras hälsa ser ut. Det behövs ordentliga mätningar på arbetsplatserna och en genomgång av byggnadsarbetarnas hälsa, anser Bengt Christensson, forskare vid IVL Svenska miljöinstitutet. Han har med kollegor undersökt vilka förebyggande. eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning. Avfallshantering: Avfall hanteras enligt anvisningar från kommunens miljökontor. Det får endast förbrännas i anläggningar som är godkända för ändamålet. Virket är tillverkat av trädamm upp till max. 1 200 W/50 l trädamm (bok, ek) partiklar från färgdamm keramiskt damm plastdamm H < 0,005 % damm med gränsvärden (OEL) < 0,1 mg/m³ cancerframkallande damm (avsnitt 35 GEStoffV [Förordningen om farliga ämnen]) damm som innehåller patogener cancerframkallande dam Festool dammsugare CTL- MINI Mobil dammsugare Festool CTL MINI Lämpar sig bäst för mindre slip-, fräs-, såg- och borrarbeten. Lämplig för både våt- och torrdamsugning. Idealisk för slutstädning efter arbetet. Levereras med filtersäck monterad, sugslang, Ø 27 x 3,5 m-AS med vinklad svivelkoppling på dammsugarsidan samt slangdepå i kartong

Farligt att vistas i slipdamm? - FamiljeLiv

I slöjdsalen finns ofta trädamm och ångor från lösningsmedel i luften, vilket kan ge eller förvärra astma om man är känslig. En del träslag är allergiframkallande och kan göra att man både får kontakteksem och astma Filmer från träindustrin - Trädamm Varför trädamm. Viktiga skäl till att trädamm valdes ut i spetsprojektet är att exponering för trädamm är mycket vanligt förekommande inom all typ av snickeriverksamhet som förekommer i exempelvis möbelindustrin men också vid mer hantverksmässig produktion Hit hör allt hälsovådligt, icke cancerogent damm med MAK-värden > 0,1 mg/m³ samt trädamm. Max. genomsläpp 0,1%. Dammklass M täcker alla typer av trädamm och en mycket stor del av damm från material som används i byggsektorn: Cement, betong, gips, spackel- /fyllnadsmaterial, färg, lack samt material som innehåller kvart, t.ex. sand och grus andningsskydd (halvmask med partikellfilter P2),eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning.Använd ögonskydd och hand-skar vid kapning, bearbetning och hantering av detta virke. Utrangerat virke och virkesavfall skall omhändertas enligt kommunens anvisningar. Octo Wood AB • 840 64 KÄLARNE Tel 0696 - 68 11 00 • Telefax 0696 - 68 11 2

arbetsmiljöforskning

trädamm (»dammoln«) levererar Firefl y detektorer som upptäcker partiklar med temperaturer över 400°C. Efter detektorn installeras en släcknings-utrustning med syfte att oskadliggöra de farliga partiklarna. Siloskydd För att skydda en siloanläggning där materialet lagras (»lager«) levererar Firefl Det är upp till den som påstår att något är farligt att bevisa det. Är du inte införstådd i detta så är det ingen idé att diskutera. Kött, avgaser, smuts, trädamm, vanligt damm, solljus, friterad mat, plast, gummi, brandvarnare, touche, ost, metall partiklar, o.s.v o.s.v Brist på uppmärksamhet kring detta kan öka inandningen av farliga partiklar, icke cancer framkallande damm med max. koncentrationsvärde på 0,1 mg/m3 samt trädamm. • Täcker alla typer av trädamm och damm från material som används i byggsektorn, som exempelvis cement, betong, gips,. farliga kemiska produkter märkta med H334 på grund av att de innehåller organiska syraanhydrider, kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat, om arbetet pågår mer än 30 minuter per vecka, Arbete som innebär exponering för trädamm från lövträd.. Alla människor ska vara trygga med att de inte exponeras för farliga ämnen, varken i hemmet eller på jobbet. Det är ämnen som dieselavgaser, trädamm och formaldehyd - ämnen som är vanliga på arbetsplatser i hela EU. Cancer är den vanligast arbetsplatsrelaterade dödsorsaken i EU

Med kännedom om de farliga ämnen som uppstår och, i förekommande fall, arbetsuppgift, är det lätt att välja rätt mask. I jobbet gäller för farliga ämnen oftast fasta yrkeshygieniska gränsvärden, som de som yrkessammerna anger - det är detta du bör tänka på. Följande tabell ger vägledning och vägledning vid val av andningsskydd andningsskydd (halvmask med partikelfi lter P2), eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning. Utrangerat virke och virkesavfall skall omhändertas enlig trädamm kan vara farligt vid inandning. Avfallshantering: Avfall hanteras enligt anvisningar från kommunens miljökontor. Det får endast förbrännas i anläggningar som är godkända för ändamålet. Virket är tillverkat av: Virket är impregnerat med träskyddsmedlet

 • Tårta nutellafyllning.
 • Quiz modemarke.
 • Sims 4 multiplayer mod.
 • Jul i sverige.
 • Är guld värd webbkryss.
 • Erna solberg.
 • Muskelavslappnande läkemedel fass.
 • Selma imdb.
 • Hur mycket ska en 10 åring äta.
 • Jo nesbö törst fristående.
 • Bahnhof mayrhofen.
 • Säga upp försäkring trygg hansa.
 • Dodgeball spielfeld.
 • Ovs bordeaux.
 • Papperspyssel barn.
 • Philip hult.
 • Nikon d3000 begagnad pris.
 • Generator drar tjuvström.
 • Köpa cnc.
 • Hundar hörsel frekvens.
 • Tsunami 2004 fakta.
 • Svenska greenwashpriset 2017.
 • Warszawa väderprognos.
 • Nachtleben söll.
 • Stiga lekhjälm orange.
 • Linjär typsnitt.
 • Canon eos 1100d bilder.
 • Dagslända livslängd.
 • Sat1 live stream geht nicht.
 • Porfyr mineral.
 • Hångla på stan.
 • Memphis tennessee.
 • Västermalmsgallerian öppettider.
 • Ovs bordeaux.
 • Barn lutar huvudet snett.
 • Kännt.
 • Inverse gamma distribution.
 • Ligger med mitt ex.
 • Wohnungen aschaffenburg main echo.
 • Geburtsgewicht yorkshire terrier.
 • Bandy spelschema 2017/2018.