Home

Vetenskaplig artikel gerontologi

Artiklar - Institutet för gerontologi - Guides at

 1. Vad är en vetenskaplig artikel? För att utveckling ska kunna ske inom ett ämnesområde måste forskningsresultat prövas och spridas. Därför är det viktigt att följa vad som händer inom forskningen. Läs mer om Vetenskapliga artikla
 2. Association of anthropometry and weight change with risk of dementia and its major subtypes: a meta-analysis consisting 2.8 million adults with 57,294 cases of dementia Crystal Lee, Mark Woodward, David Batty, Alexa Beiser, Steven Bell et al. Obesity Reviews, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020 Artikel i vetenskaplig tidskrif
 3. Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning; Webbkarta. Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se.
 4. Referenser till vetenskapliga tidskrifter, avhandlingar, böcker, konferenstryck etc. inom främst socialt arbete och angränsande ämnesområden såsom socialpolitik, social välfärd, gerontologi samt hälso- och sjukvård. Startåret är 1979. Möjlighet finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed)
 5. Vetenskapliga artiklar. En vetenskaplig artikel redovisar forskningsresultat och är skriven av forskare för en akademisk målgrupp. Artikeln ingår i en vetenskaplig tidskrift och granskas av oberoende ämnesexperter före publicering, s.k. peer review

En vetenskaplig artikel innehåller följande moment: • Abstract - en kort sammanfattning av artikeln som tar upp syfte, metod, resultat och slutsats. • Introduktion - här beskrivs syfte och problemformuleringar och här presenteras också bakgrundsinformation till problemområdet. • Metod - här beskrivs metoden som använts så noggrant att det är möjligt för läsaren att följa. Sök vetenskapliga artiklar När du ska skriva uppsats behöver du ofta söka efter vetenskapliga artiklar. I den här filmen får du som ska skriva uppsats eller självständigt arbete tips på hur du söker efter vetenskapliga artiklar Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions Vetenskaplig artikel. Vetenskapliga artiklar är ett av de vanligaste formaten för vetenskaplig kommunikation. De publiceras i vetenskapliga tidskrifter och kan vara olika tillgängliga beroende på om det krävs prenumeration för att komma åt dem eller om de är publicerade med öppen tillgång (open access)

Den vetenskapliga artikeln har publicerats inom ramen för Ifous FoU-program Nyanlända elevers lärande. Öva och pröva – Hur kan fritidspedagogik stärka teknikundervisningen? I de senaste styrdokumenten för fritidshem framgår att fritidshem ska bedriva undervisning samt att det finns ett kompletterande uppdrag där verksamheten ska planeras och genomföras så att eleverna tränar. Vetenskapliga artiklar är en vanlig publikationsform. Du hittar dem med hjälp av databaser. En vetenskaplig artikel måste genomgå en granskning av experter för att bli accepterad för publicering. Denna process kallas för peer review Kursen utgår från forskningsprocessens olika delar och består av planering, datainsamling, analys och bearbetning av en manuskript till en vetenskaplig artikel. Arbetet med uppsatsen sker individuellt med handledare. Efter kursen ska du kunna kritisk granska, analysera och sammanställa aktuell fo.. Kännetecken för en vetenskaplig artikel. Vetenskapliga artiklar publiceras framför allt i vetenskapliga tidskrifter eller i konferensrapporter, så kallade proceedings.; En vetenskaplig artikel ska vara granskad, peer reviewed, av andra forskare. Ibland framgår det i artikeln att den är granskad Gerontologi - perspektiv, teori och metod, 7,5 högskolepoäng Gerontology - Perspective, Theory and Method, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse kritiskt och systematiskt redogöra för, sammanfatta och visa fördjupad insikt i aktuella perspektiv

Nu har en av hennes artiklar utsetts till månadens vetenskapliga artikel vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Läs mer. Mot säkrare prognoser vid hudcancer. 2015-05-29. Malignt melanom går att bota om den upptäcks i tid. Om den däremot har hunnit sprida sig är chanserna betydligt sämre Vetenskapliga artiklar är artiklar i vetenskapliga tidskrifter som presenterar resultatet av forskning. Det kan till exempel gälla nya, empiriska studier (originalartiklar) eller översikter av tidigare studier (översiktsartiklar). Artiklarna skrivs i regel av forskare, målgruppen är andra forskare och granskningen görs av forskare inom. Det som framförallt utmärker vetenskapliga artiklar är att de genomgått en vetenskaplig kvalitetsbedömning innan de publiceras. Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Vetenskapliga tidskrifter granskas (peer-review) av forskare inom ämnet (referees) som bedömer och väljer ut artiklarna innan de godkänns för publicering Examinationen är baserad på ett individuellt genomfört manuskript till vetenskaplig artikel, muntlig presentation och försvar av detsamma samt genomförd opposition på en kurskamrats artikelunderlag. I samråd med examinator kan examensarbetet genomföras parvis. Institutet för gerontologi.

Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Artikeln är byggd på tveksam vetenskaplig grund och har ett perspektiv som enbart pekar ut brister hos de arbetslösa själva. Utan att ha gjort någon som helst vetenskaplig undersökning tycker jag mig ha sett en skillnad; tonen från det omgivande samhället är den här gången något mindre förlåtande En vetenskaplig artikel kan naturligtvis innehålla uppenbara felaktigheter. För att minska risken för sådana fel, granskas artikeln innan publicering av en eller två referees, personer kunniga inom området. Förfarandet kallas peer review

Ny forskning publiceras ofta som artiklar i sakkunniggranskade vetenskapliga tidskrifter (peer reviewed journals). Vetenskapliga artiklar presenterar forskningsresultat för att sprida resultaten och skapa förutsättningar för vidare forskning. Artiklarna utgår i regel alltid från tidigare forskning, men utvecklar och granskar kritiskt både egna och andras resultat Aktuella vetenskapliga artiklar som berör arbetet inom barnhälsovården. Tipsa Rikshandboken. Har du kännedom om nya projekt, rapporter, vetenskapliga artiklar eller avhandlingar inom barnhälsovårdsarbetet som kan annonseras i Rikshandboken? Hör av dig till redaktionen@rikshandboken-bhv.se Vetenskapliga artiklar Varje år publicerar medarbetare vid SVA ariklar i internationella vetenskapliga tidskrifter. Artiklar publicerade av SVA-medarbetare i internationella vetenskapliga tidskrifter Alla vetenskapliga artiklar ska ha ett abstract som väldigt kortfattat beskriver forskningen som presenteras i artikeln, hur den genomförts och vilket resultat forskarna kom fram till. Dessutom bör artikeln ha en tydlig indelning med tydliga rubriker, IMRAD är ett vanligt upplägg där IMRAD står för de delar som ska finnas med i artikeln: Introduction, Methods, Results (And) Discussion

Artiklar och avhandlingar relaterade till vår verksamhet, där någon av FoU Sjuhärad Välfärds medarbetare varit författare eller medförfattare, är tillgängliga via databasen DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Databasen finns på webbplasten för biblioteket, Högskolan i Borås. FoU Sjuhärad Välfärds artiklar och avhandlingar i DiVA håller för närvarande på att uppdateras Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel

Artiklar och databaser - Universitetsbiblioteket lnu

Catarina Economou, vetenskaplig artikel. (2013) Welcome to Sweden Newly Arrived Students' Experiences of Pedagogical and Social Provision in Introductory and Regular Classes. Jenny Nilsson och Monica Axelsson, vetenskaplig artikel Mediearkivet: Artiklar från cirka 900 tidningar och tidskrifter, till exempel Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Computer Sweden, Affärsvärlden. Artiklar finns inlagda som längst tillbaka till 1981, men med olika startår för respektive dagstidning och tidskrift. Tillbaka till toppen. Publicering vid svenska lärosäte

Vetenskapliga publikationer - Universitetsbiblioteket lnu

I vetenskapliga artiklar redovisar forskare sina resultat. Innan artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter ska de genomgå en ingående granskning av innehåll och form. Detta kallas peer review och syftet är att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten. En vetenskaplig artikel innehåller oftast följande moment: Abstract, Introduktion, Metod, Resultat, Slutsatser och Referenser Vetenskapliga artiklar har gått igenom en granskning (peer review) innan publicering. Granskningen utförs av experter inom ämnesområdet, för att säkerställa att artikeln håller hög vetenskaplig kvalitet. Använd ämnesdatabaserna när du vill hitta flera vetenskapliga artiklar inom ett ämne Gerontologi är läran om den friska ålderdomen och har större betoning på psykologiska, sociologiska och samhällsvetenskapliga liksom humanistiska aspekter än geriatriken, som är den medicinska specialiteten rörande hälsa hos gamla människor. Båda dessa studerar hur och varför individer åldras, men ur olika aspekter. Ordet gerontologi är sammansatt av de grekiska orden geron. På en hel del artiklar står det något i stil med accepted eller submitted följt av ett datum. I många fall har dessa artiklar genomgått peer-review, men det är ingen absolut garanti för att så är fallet. Det kan betyda att artikeln blivit accepterad för publicering utan att ha gått igenom en peer-review process

Läsa och granska vetenskapliga artiklar - L Vad är en vetenskaplig artikel? Vad är en vetenskaplig artikel? Lärobjekt från Karolinska institutets bibliotek. Med instuderingsfrågor. (45 min) Den perfekta resursen för dig som tycker att detta med olika sorters artiklar, vetenskaplighet, metoder, tidskrifter m.m. är oklart och svårt! Grundläggande och pedagogisk.

Vetenskapliga artiklar - Omvårdnad - Bibliotekets guider

Artiklarna finns redovisade sist i detta dokument och de är numrerade utifrån vilken grupp som ska läsa vilken artikel. Använd Turéns (2010) bok i arbetet med granskningen av artiklarna. Nedan finns den checklista över vad man kan tänka på när man granskar en vetenskaplig text utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv Vetenskapliga artiklar har större trovärdighet än många andra källor, men du behöver även värdera och granska information hämtad från vetenskapliga artiklar. Kanske har din sökning resulterat i fler artiklar än du hinner läsa och då behöver du göra en första värdering för att kunna välja vilka artiklar du går vidare med Vetenskap Artikeln diskuterar orala infektioner och relationen till andra sjukdomar utifrån ett idéhistoriskt, vetenskapligt, etiskt och socialt perspektiv. Det aktuella vetenskapliga kunskapsläget inom området refereras kortfattat och frågan om orsak och verkan behandlas

Vetenskapliga artiklar 2016 Artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter av SVA-medarbetare (ofta i samarbete med andra) under år 2016. Abraham MC, Puhakka J, Ruete A, Al-Essawe EM, Verdier K, Morrell JM, Båge R (2016) Testicular length as an indicator of the onset of sperm production in alpacas under Swedish conditions Vetenskapliga tidskrifter kan också, utöver de vetenskapliga artiklarna, innehålla andra typer av artiklar som t.ex. bokrecensioner, debattartiklar och kommentarer. En vetenskaplig artikel innehåller följande moment: Abstract - en kort sammanfattning av artikeln som tar upp syfte, metod, resultat och slutsats. Introduktion - här beskrivs. Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel? En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet En vetenskaplig artikel har flera kännetecken. Det går exempelvis känna igen en vetenskaplig artikel på dess kontext, var den är publicerad och hur den är uppbyggd. Om du är intresserad av detta kan du exempelvis läsa våra tidigare blogginlägg: Hur känner man igen en vetenskaplig artikel och Hur va det nu med vetenskapliga artiklar

En vetenskaplig artikel beskriver forskarens resultat av sin forskning. Den är skriven för en akademisk målgrupp och ska vara granskad av experter inom samma ämnesområde före publicering s k peer-review. Vetenskapliga artiklar kan vara av olika slag. Det finns originalartiklar, teoretiska artiklar och översiktsartiklar Vetenskaplig forskning och Tekniska och Speciellt forskning inom gerontologi, vetenskaplig forskning avseende populationers åldrande, Bakteriologisk forskning, Kemisk forskning, Kosmetisk forskning, Forskning inom miljöskydd, Forskning avseende mekanik, Geologiska undersökningar, Teknisk forsknin

geriatrik och gerontologi - strategiskt viktiga problem och förslag till åtgärder . 2 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsman Här samlar vi vetenskapliga artiklar där Nationellt centrum för djurvälfärd varit delaktiga. Instagranimal: Animal Welfare and Animal Ethics Challenges of Animal-Based Tourism Publ. 2020. ABSTRACT: By animal-based tourism, a host of activities offering passive viewing or active interaction with wild, semi-wild or captive animals is included

Vetenskapliga artiklar. En vanlig form av vetenskaplig publikation, och den som inom de flesta discipliner har högst status, är den vetenskapliga artikeln. Artiklar publiceras i vetenskapliga, ofta disciplinspecifika tidskrifter och har i regel genomgått kollegial granskning (peer review) innan de publicerats En vetenskaplig rapport illustrerar hur en vetenskaplig under­ sökning har gått till och vad man kom fram till. Det är en vanlig genre inom alla naturvetenskapliga ämnen på högskolan, från grundnivå upp till den mest avancerade forskningen. Även univer­ sitetstexter i form av till exempel uppsatser, forskningsrapporte Här indexeras fr.a. artiklar inom psykologi, psykiatri, sociologi, förvaltning, näringsliv, utbildning mm. 90% av de drygt 3000 tidskrifter som indexeras i PsycINFO är peer-reviewed. Även böcker, kapitel och (amerikanska) avhandlingar indexeras; PTSDpubs Fri databas med material om posttraumatisk stress. (Artiklar, böcker, rapporter m.m. DOAJ Här hittar du fritt tillgängliga tidskrifter och artiklar inom olika vetenskapliga områden. Klicka här för att komma till DOAJ EBSCO EBSCO är en engelskspråkig databas som innehåller ca 1.700 tidskrifter i fulltext inom ämnen som t ex ekonomi, miljö, fritid, historia, hälsa, naturvetenskap, politik och utbildning publicering av vetenskapligt material bör formerna för hur författarnas insatser ska dokumenteras i artikeln (författare eller avtackas i not), diskuteras redan under planeringsarbetet. Detta bör diskuteras också under arbetets gång då insatserna kan förändras

Sök vetenskapliga artiklar - Bibliote

Skolverket sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. De olika universitet och högskolor som utför uppdraget svarar självständigt för urval och kvalitetssäkring Dessa länkar hjälper dig att förstå vad som menas med vetenskaplighet, och vad som skiljer vetenskapliga publikationer från icke-vetenskapliga publikationer. Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel? Vetenskaplig publikation 1-film från Jönköping University ; Vetenskaplig publikation 2-film från Jönköping Universit

Google Schola

Articulate - The leader in rapid e-learning and communications Veterinärmedicinska artiklar Här kan du som prenumerant på Svensk Veterinärtidning läsa veterinärmedicinska artiklar från angivet år presenterade i pdf-format. Om du saknar inloggningsuppgifter - klicka här Vetenskapliga artiklar publicerade 2020 och 2019. Artikel i tidskrift MARTINEZ, MIGUEL A. Just rekindle hope? Social and political impacts of the 15M movement in Spain Ingår i Estudios de la Paz y el Conflicto, Revista Latinoamericana, s. 13-38, 2020. DOI Uppladdad fulltext Till DiVA

Vetenskapliga artiklar Betalaktamantibiotika och frågan om dosregim vid svår infektion (2015) Förlängd infusion teoretiskt tilltalande - ännu saknas evidens för klinisk nytta. Nya antibiotika med aktivitet mot multiresistenta tarmbakterier.. vetenskaplig artikel översättning i ordboken svenska - turkiska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk Här hittar du vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m. I Swepub finns också populärvetenskapliga texter, recensioner och annat material så allt är inte vetenskapligt. Artikeldatabaser. I bibliotekets artikeldatabaser söker du efter vetenskapligt material Artiklar söker du i bibliotekets databaser. Vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga artiklar är den viktigaste informationskällan för vetenskaplig publicering. I dessa presenterar forskare sina forskningsresultat. De publiceras ofta internationellt, och språket är då engelska. Vad är en vetenskaplig artikel? Från Karolinska Institutets.

Vetenskapliga publikationer - umu

Vetenskap är produktionen av ny kunskap med systematiska metoder. Vetenskapliga metoder innefattar . empiri (experiment, observation, mätning och datainsamling i syfte att pröva hypoteser, teorier, modeller och lagar) och; deduktion (formulering av nya hypoteser och prediktioner genom logisk slutledning, matematisk härledning av samband och teoretiskt modellbygge Målet med vetenskaplig publicering är att sprida resultat från forskning. Den vetenskapliga artikeln är det främsta sättet att publicera nya forskningsresultat.. Artiklar i vetenskapliga tidskrifter kan indelas i olika typer: originalartiklar, översiktsartiklar, teoretiska artiklar, metodologiska artiklar och case studies

Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning . Birgittaskolan i Linköping 2 Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad översikt av hela rapporten. Skriv den. Vetenskapliga artiklar: Utbildningsvetenskap. Vetenskapliga artiklar är en viktig form för publicering av forskningsresultat. Här tipsar vi om några databaser, där du kan söka efter vetenskapliga artiklar. Summon@HKR. I Summon söker du samtidigt efter material ur alla de databaser som vi prenumererar på vid HKR vetenskapliga artikel. • Examensarbetet består även till stor del av att hitta och tolka aktuell forskning genom att läsa vetenskapliga artiklar. • För att uppnå kraven för en svensk examen bör viss förmåga att läsa och förstå en vetenskaplig artikel uppvisas Vetenskapliga artiklar: Omvårdnad och hälsovetenskaper. Vetenskapliga artiklar är en viktig form för publicering av forskningsresultat. Här tipsar vi om databaser, där du kan söka efter vetenskapliga artiklar inom ditt ämne. Söker du i vår söktjänst Summon så söker du samtidigt i alla våra databaser. Cinahl Complet

Vetenskaplig grund och forskning - En enkätstudie om vetenskaplig grund i förskolan Södertörns högskola avhandlingar, vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter med mera som finns och som på ett eller annat sätt är relevanta för förskolan och skolan Vetenskapliga artiklar. Residential context and COVID-19 mortality among adults aged 70 years and older in Stockholm: a population-based, observational study using individual-level data Resultaten från ESTRID-studien publiceras i vetenskapliga tidskrifter. För att läsa artiklarna i sin helhet behöver du oftast en tidskriftsprenumeration men sammanfattningarna är däremot alltid gratis. Här har vi listat de artiklar som ESTRID-studien hittills har genererat och delat upp dem utifrån studerad riskfaktor

 • Bildformat video.
 • Uni bremen studiengänge.
 • Match and index function in excel 2013.
 • Utbud och efterfrågan diagram.
 • Tips för nyblivna pappor.
 • Nordjyske stiftstidende dødsannoncer.
 • Älgtrofe.
 • Galler engelska.
 • Purplemath trigonometry.
 • Tomas alfredson snömannen.
 • Metaphors examples list.
 • Volvo s90 t8 0 100.
 • Når er man samboer.
 • Sso database.
 • Allgäu singles.
 • I have no link button on instagram story.
 • En oväntad vänskap svensk text.
 • Rosenhof öffnungszeiten.
 • Vattenburna radiatorer.
 • Hur svårt kan det va tv4.
 • Skype meeting add in for microsoft office 2016 not loaded a runtime error.
 • F150 blocket.
 • Är choklad dåligt för hyn.
 • Reebok gore tex intersport.
 • App klocka iphone.
 • Raka pungen med rakapparat.
 • Hjulen på bussen engelsk text.
 • Johan viktor wikipedia.
 • Melanders meny.
 • Tv5 os.
 • Fryshuset konsert.
 • Vad är kvinnligt.
 • Tvilling atg.
 • Lohnsteuertabelle.
 • Snygga kök 2017.
 • Utfartsspegel biltema.
 • Karl iv make maka.
 • Cavs vs warriors live stream free.
 • Amy lee dead.
 • Community unified remote.
 • Kindergeburtstag vilsbiburg.